آخرین تغییرات ثبتی کارگزاری مشاوران سهام

آخرین تغییر اعضای هیئت مدیره:
1397/08/26
اعضای هیئت مدیره:
ابوالفضل اسماعيل زاده ، علي يزداني ، حميدرضاطريقي
آخرین سرمایه:
109,955,000,000 ریال ، تماما پرداخت شده