آخرین تغییرات ثبتی کارگزاری مشاوران سهام

آخرین تغییر اعضای هیئت مدیره:
1388/02/03
اعضای هیئت مدیره:
علی یار  صالحی، محسن طاهری، بهروز عباس زاده
آخرین سرمایه:
51,100,000,000 ریال ، تماما پرداخت شده