درج و پذیرش کالا

کالاهاي پذیرش شده در بورس کالاي ایران
رینگ محصولات فلزي و معدنی
1- گروه فولاد :انواع مقاطع طولی و تخت، شمش و قراضه
2-گروه آلومینیوم: انواع شمش، اسلب، مفتول، تی بار و بیلت
3-گروه مس: انواع کاتد، اسلب، مفتول، بیلت، ورق، سرباره ها و اکسید مس
4-گروه روي: انواع شمش روي
5- گروه سرب: انواع شمش سرب
6-گروه مواد معدنی: انواع سولفور مولیبدن ، کنسانتره فلزات گرانبها و کک متالورژي
7-گروه طلا: شمش طلا
8-گروه نیکل: نیکل
رینگ فرآورده هاي نفت و پتروشیمی
1-انواع قیر شامل قیر 70
2- گروه مواد شیمیایی :منو اتیلن گلیکول ، دي اتیلن گلیکول ، تري اتیلن گلیکول ،اسید سولفوریک،منومر وینیل استات،ایزوبوتانول،دواتیل هگزانول،اسیدسولفوریک،اکسوالکلها،اتانول آمین،سودکاستیک،الکیل بنزن پارازایلین،اورتوزایلین،متانول،بنزن،کربنات سدیم،اسید کلریدریک، اسید نیتریک،برش سنگین ،(LAB) خطی
گوگرد گرانوله ، جوش شیرین ،حلال 404 ، ( ABS ) اکریلو نیتریل بوتادین استایرین ،(CFO) نفتالین دار، اوره صنعتی ، آمونیاك (گاز ، محلول )، پلی وینیل کلراید

3- گروه پلیمر: انواع پلی اتیلن، پلی پروپیلن، استایرن بوتادین رابر پلی استایرن و پلی بوتادین رابر ، کریستال ملامین ، رزین اپوکسی ، استایرن منومر ، دي آمونیوم فسفات4- گروه اکستراکت: انواع اکستراکت به صورت فله و بشکه
5- گروه روغن: انواع روغن پایه، اسلاگ واکس و پارافین واکس
6- گروه نفتا: نفتاي سنگین، نفتاي سبک
7- گروه دوده: دوده صنعتی
8- گروه گازها و خوراك ها : آرگون ،گاز مایع صنعتی ، گاز بوتان
رینگ محصولات کشاورزي
1- گروه غلات: انواع ذرت، جو، گندم دامی، برنج و سبوس
2- گروه خشکبار و کالاهاي فرآوري شده: انواع پسته، خرما، کشمش، زعفران،زیره،چاي و شکر
3- گروه دانه هاي روغنی و کنجاله ها: انواع دانه هاي روغنی مانند سویا و کنجاله دانه هاي روغنی شامل سویا، کلزا، تخم پنبه، آفتابگردان، گلرنگ، ذرت و پالم
4-  گروه حبوبات: انواع نخود و عدس

شرایط پذیرش کالا در بورس کالاي ایران
دستورالعمل پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالاي ایران - مصوب هیئت مدیره سازمان مورخ 02/02/87
این دستورالعمل، در اجراي ماده 16 آییننامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامی ایران مصوب
1386/4/3 هیئت محترم وزیران، توسط بورس کالاي ایران که از این پس بورس نامیده میشود، پیشنهاد و
87 ، در 38 ماده و 14 تبصره، به تصویب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید. این /2/ در تاریخ 2
دستورالعمل پس از تصویب لازمالاجرا میباشد.
فصل اول- کلیات
فصل دوم- پذیرش کالا
فصل سوم- پذیرش اوراق بهادار مبتنی بر کالا
فصل چهارم :سایر موارد
مدارك لازم براي بررسی تقاضاي پذیرش کالا در بورس
فصل اول- کلیات
بخش اول: تعاریف
ماده 1- اصطلاحات و واژههاي تعریف شده در ماده یک قانون بازار اوراق بهادار و اساسنامۀ بورس با همان تعاریف در این دستورالعمل به کار رفته است. سایر اصطلاحات به شرح زیر تعریف میشوند:
1. امیدنامه: مجموعه اطلاعاتی است که بورس ملزم است در زمان درج نام یک کالا یا اوراق بهادار مبتنی بر کالا در فهرست نرخهاي بورس، جهت اطلاع عموم در سایت رسمی خود منتشر نماید. فرم نمونه این گزارش به تصویب هیئت مدیره بورس میرسد.
2. پذیرش: تطبیق کالا یا اوراق بهادار مبتنی بر کالا با شرایط مندرج در این دستورالعمل جهت درج آن در فهرست نرخهاي بورس و فراهم شدن امکان معامله آن در بورس است.
3. تعلیق پذیرش: توقف موقت معاملات کالا یا اوراق بهادار مبتنی بر کالاي درج شده در فهرست نرخهاي  بورس ناشی از نقض مفاد این دستورالعمل است.
4. دارائی پایه: دارائی موضوع اوراق بهادار مبتنی بر کالا است.
5. عرضهکننده : شخصی است که کالاي وي در فهرست نرخهاي بورس درج شده است.
6. فرم تطابق کالا: فرمیاست که بر اساس فرم نمونه بورس، جهت تطبیق مشخصات کالاي مشابه با کالاي پذیرفته شده پس از تایید توسط مشاور پذیرش، به بورس ارائه میشود.
7. کالاي مشابه: کالاي منطبق بر شرایط یکی از کالاهاي درج شده در فهرست نرخهاي بورس با تولیدکننده متفاوت است.
8. لغو پذیرش: حذف قطعی کالا یا اوراق بهادار مبتنی بر کالا از فهرست نرخهاي بورس است.
9. متقاضی: شخصی است که تقاضاي پذیرش کالا را به بورس ارائه میکند.
10 . مشاور پذیرش: شخصی است که به عنوان رابط اصلی متقاضی و بورس، تمام یا بخشی از وظایف متقاضی در فرآیند پذیرش را به نمایندگی از طرف وي انجام میدهد.
11 . هیئت پذیرش: هیئتی است که به شرح ماده 2 این دستورالعمل تشکیل میگردد و وظایف مندرج در این دستورالعمل را ایفا مینماید.
بخش دوم: هیئت پذیرش
ماده 2- هیئت پذیرش داراي پنج عضو و یک دبیر به شرح زیر است:
1. رئیس هیئت مدیره سازمان یا یکی از اعضاي هیئت مدیره سازمان به نمایندگی از رئیس هیئت مدیره سازمان؛
2. رئیس هیئت مدیره بورس یا یکی از اعضاي هیئت مدیره بورس به نمایندگی از رئیس هیئت مدیره بورس؛
3. یک نفر خبره مالی آشنا به صنعت، به پیشنهاد هیئت مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و تأیید هیئت مدیره سازمان؛
4. یک نفر خبره مالی آشنا به صنعت، به انتخاب هیئت مدیره سازمان؛
5. یک نفر خبره مالی آشنا به صنعت، به انتخاب هیئت مدیره بورس؛
6. مدیرعامل بورس، به عنوان دبیر هیئت پذیرش و بدون حق رأي یا یکی از مدیران بورس به نمایندگی وي.
تبصره ( 1): مدت عضویت اشخاص بندهاي 3 تا 5 این ماده یک دوره دو ساله میباشد. انتخاب این اشخاص تا حداکثر 3 دوره متوالی بلامانع است.
تبصره ( 2): اشخاص موضوع بندهاي 4 و 5 این ماده، پیش از پایان دوره تصدي به تشخیص مقام انتخاب کننده و شخص موضوع بند 3 این ماده پیش از پایان دوره تصدي، بنا به تشخیص مقام پیشنهاد کننده یا سازمان، با رعایت تشریفات مقرر در بند 3 این ماده قابل تغییر خواهند بود.
تبصره ( 3): هیئت پذیرش میتواند در صورت لزوم از سایر کارشناسان و مدیران متقاضی براي حضور در جلسات دعوت کند. این اشخاص حق رأي نخواهند داشت.
ماده 3- جلسات هیئت پذیرش با حضور حداقل سه عضو، که رئیس سازمان یا نماینده وي یکی از آنهاست، رسمیت مییابد. تصمیمات هیئت پذیرش با رأي موافق حداقل سه نفر، که یکی از آنها باید رئیس سازمان یا نماینده وي باشد، معتبر خواهد بود.
بخش سوم: بازارها
ماده 4- بورس کالاي ایران داراي دو بازار معاملات کالاي فیزیکی و مشتقه است. بازار معاملات کالاي فیزیکی شامل چند تابلو ازجمله تابلوي محصولات فلزي - صنعتی، کشاورزي و پتروشیمی و بازار مشتقه شامل چند تابلو از جمله تابلوي قراردادآتی میباشد. پذیرش کالا صرفاً در یکی از تابلوهاي بازار معاملات کالاي فیزیکی و پذیرش اوراق بهادار مبتنی بر کالا صرفاً در یکی از تابلوهاي بازار مشتقه صورت میپذیرد.
تبصره: ایجاد بازارها و تابلوهاي جدید با پیشنهاد بورس و تصویب سازمان امکانپذیر است.
فصل دوم- پذیرش کالا
بخش اول: مشاور پذیرش
مادة 5- درخواست پذیرش کالا، به همراه مدارك و مستندات موضوع ماده 8 این دستورالعمل، باید توسط مشاور پذیرش به بورس ارائه شده و پس از احراز کامل بودن مدارك در بورس ثبت شوند.
مادة 6- مشاور پذیرش از میان شرکتهاي کارگزاري داراي مجوز کارگزار معرف و شرکتهاي تأمین سرمایه انتخاب میشود.
مادة 7- وظایف و مسئولیتهاي مشاور پذیرش به شرح ذیل است:
-1 ارائۀ مشاوره به متقاضی درخصوص فرایند پذیرش و عرضه کالا؛
-2 سنجش میزان آمادگی متقاضی براي پذیرش؛
-3 ارائۀ مدارك و اطلاعات درخواستی به بورس به نمایندگی متقاضی در فرآیند پذیرش؛
-4 کنترل رعایت مقررات پذیرش توسط متقاضی در فرآیند پذیرش؛
تبصره ( 1): مشاور پذیرش باید کلیه مدارك، اسناد و اطلاعات ارائه شده توسط متقاضی را بررسی و تأیید نماید که مدارك کامل بوده و به امضاي صاحبان امضاي مجاز رسیده و ممهور به مهر متقاضی است.
تبصرة ( 2): روابط مشاور پذیرش و متقاضی و حدود وظایف و مسئولیتهاي هریک در قرارداد فیمابین که در چارچوب نمونه بورس تنظیم میشود، پیش بینی شده و یک نسخه از آن به بورس ارسال میشود.
بخشدوم: فرایندپذیرش کالا
مادة 8- فرم درخواست پذیرش به همراه مدارك ذیل به بورس ارائه میشود:
1) پرسشنامه پذیرش،
2) امیدنامه،
3) فرم شناسه کالا،
4) کپی برابر اصل گواهی استاندارد کالا،
5) رسید پرداخت حق پذیرش،
6) تعهد نامه شرکت تولیدکننده مبنی بر فراهمنمودن شرایط جهت بازدید از خط تولید و انبارها حسب درخواست هیئت پذیرش یا بورس،
7) کپی برابر اصل اسناد ترخیص کالاي در حال پذیرش از گمرکات جمهوري اسلامی ایران در مورد کالاهاي وارداتی شامل موارد زیر:
1) برگ سبز گمرکی -7
2) گواهی بازرسی مبدا و مقصد -7
3) قبض انبار براي کالاهایی که از گمرکات ترخیص و به انبارهاي داخلی حمل شدهاند، -7
8) تائیدیه مراجع ذیصلاح در خصوص کالاهائی که مشمول رعایت ضوابط خاص یا اخذ مجوزهاي قانونی باشد،
9) سایر اطلاعات مهم به تشخیص متقاضی یا درخواست هیئت پذیرش.
تبصره: درخصوص کالاهایی که مشمول استاندارد اجباري نمیباشند، متقاضیان باید گواهی کنترل کیفیت از آزمایشگاههاي مورد تائید موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ارائه نمایند. در مواردي که ارائۀ این گواهی از سوي مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ممکن نباشد، ارائۀ گواهی آزمایشگاه مورد تأیید بورس الزامی است.
ماده 9- در مورد کالاهاي مشابه، مشاور پذیرش باید علاوه بر مدارك موضوع ماده 8 این دستورالعمل، فرم تطابق کالارا به بورس ارائه نماید.
بخش سوم: شرایط پذیرش و تداوم پذیرش کالا
ماده 10 - جهت پذیرش هر کالا باید حداقل شرایط زیر احراز گردد:
1) متقاضی باید سابقه فعالیت قابل اتکاء در بازار کالاي مورد پذیرش داشته باشد و همچنین چشم انداز روشنی از تداوم فعالیت متقاضی وجود داشته باشد.
2) میزان عرضه کالا توسط متقاضی به گونهاي باشد که امکان کشف عادلانه قیمت را در بورس فراهم آورد.
در مورد کالاي مشابه مجموع عرضه آن کالا و کالاهاي مشابه در بورس ملاك است.
3) کالا نباید مشمول محدودیتهایی از جمله محدودیت قیمتگذاري قانونی و انحصار در عرضه یا تقاضا باشد که مانع از کشف عادلانه قیمت کالا گردد.
ماده 11 - هیئت پذیرش در زمان پذیرش هر کالا، حداقل عرضه سالانه و حداقل درصد عرضه در بورس از کل تولید سالانه براي تولیدکنندگان و از کل واردات سالانه براي وارد کنندگان را مشخص میکند.
تبصره: تغییر حداقلهاي موضوع این ماده به پیشنهاد بورس و تایید هیئت پذیرش امکان پذیر است.
ماده 12 - عرضه کننده کالا در بورس، موظف است مقررات مربوطه از جمله الزامات این دستورالعمل و ضوابط مربوط در خصوص افشاي اطلاعات عرضه کالا را رعایت نماید.
بخش چهارم: بررسی درخواست پذیرش کالا
ماده 13 - بورس حداکثر ظرف 30 روز پس از تاریخ ثبت درخواست، گزارش کارشناسی خود درخصوص شرایط پذیرش را به انضمام مستندات مربوط به هیئت پذیرش ارسال مینماید. چارچوب گزارش کارشناسی مزبور، به پیشنهاد بورس و تصویب هیئت پذیرش تعیین میشود.
ماده 14 - هیئت پذیرش حداکثر ظرف 30 روز پس از دریافت گزارش و مستندات مربوط از بورس، نظر کتبی خود را با ذکر دلایل مبنی بر تأیید یا رد پذیرش کالا، از طریق بورس به متقاضی اعلام میکند. در صورت رد درخواست، متقاضی میتواند مراتب اعتراض خود را حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از ابلاغ تصمیم هیئت پذیرش، به دبیرخانه سازمان اعلام کند. رأي هیئت مدیره سازمان در خصوص بررسی مجدد موضوع یا تأیید نظر هیئت پذیرش، براي متقاضی، هیئت پذیرش و بورس لازم الاجراست.
ماده 15 - در صورتی که هیئت مدیره سازمان اعتراض متقاضی را موجه تشخیص دهد، درخواست متقاضی باید در اولین جلسه هیئت پذیرش مجددا طًرح گردد.
ماده 16 - در صورتی که درخواست متقاضی رد شود و به آن اعتراض ننماید یا پس از اجراي رأي تجدیدنظر هیئت مدیره سازمان در هیئت پذیرش رد گردد، طرح مجدد درخواست متقاضی در هیئت پذیرش حداقل پس از شش ماه و انجام مجدد کلیه مراحل و پرداخت حق پذیرش، امکانپذیر خواهد بود.
ماده 17 - درج نام کالاي پذیرفته شده در فهرست نرخهاي بورس، منوط به احراز تمامی موارد تعیین شده توسط هیئت پذیرش میباشد.
ماده 18 - در صورت عدم عرضه کالا در بورس ظرف مدت 6 ماه از درج آن در فهرست نرخهاي بورس، پذیرش آن در بورس لغو گردیده و پذیرش مجدد آن منوط به طی فرایند پذیرش خواهد بود.
بخش پنجم: تعلیق پذیرش کالا
ماده 19 - در صورتی که عرضه کننده، تمام یا بخشی از وظایف مندرج در ماده 12 این دستورالعمل را رعایت ننماید، بورس میتواند پذیرش کالاي وي را براي مدت حداکثر 3 ماه به حال تعلیق درآورد. تعلیق یک کالا براي مدتی بیش از 3 ماه منوط به موافقت هیئت پذیرش خواهد بود. در هر صورت مدت تعلیق
موضوع این ماده حداکثر 6 ماه خواهد بود.
ماده 20 - در صورت وقوع تخلف موضوع ماده قبل سازمان میتواند، دستور تعلیق پذیرش کالاي عرضه کننده را به بورس صادر نماید. تشخیص مدت تعلیق با سازمان خواهدبود.
ماده 21 - رفع تعلیق پذیرش کالا، منوط به رفع موجبات تعلیق، مطابق نظر سازمان، هیئت پذیرش یا بورس، حسب مورد میباشد.
تبصره ( 1): در صورت تعلیق پذیرش مطابق ماده 19 ، چنانچه موجبات تعلیق اعلام شده توسط بورس یا هیئت پذیرش مرتفع گردد، بورس رأساً نسبت به رفع تعلیق اقدام نموده و مراتب را به همراه گزارش رفع دلایل تعلیق به سازمان و هیئت پذیرش اعلام مینماید.
تبصره ( 2): در صورت تعلیق پذیرش مطابق ماده 20 ، رفع تعلیق پذیرش توسط سازمان به بورس اعلام خواهدشد.
بخش ششم: لغو پذیرش کالا
ماده 22 - پذیرش کالا به موجب هر یک از موارد زیر لغو میشود:
1- در صورت تداوم تعلیق پذیرش بیش از ششماه و عدم رفع موجبات تعلیق؛
2- در صورت انحلال یا ورشکستگی عرضه کنندة کالا؛
ماده 23 - در صورت وقوع هریک از بندهاي ماده 22 ، بورس ضمن ارائۀ گزارش به هیئت پذیرش مراتب را به عرضه کننده اعلام میکند. عرضه کننده موظف است ظرف 30 روز توضیحات خود را به هیئت پذیرش ارائه نماید. در صورتیکه هیئت پذیرش تشخیص دهد عرضه کننده قادر به برطرف کردن موارد منجر به لغو پذیرش است، مهلت مشخصی را حسب مورد براي وي در نظر میگیرد. این مدت قابل تمدید نمیباشد.
ماده 24 - هیئت پذیرش میتواند پذیرش کالا را در دورهاي که به عرضه کننده براي رفع موارد لغو مهلت داده میشود، به حالت تعلیق درآورد.
ماده 25 - در صورت برطرف شدن موجبات لغو پذیرش در مهلت در نظر گرفتهشده، عرضه کننده کالا موظف است گزارش اقدامات خود و همچنین سایر اطلاعات مورد نیاز را به بورس ارائه نماید.
ماده 26 - چنانچه در مهلت پیشبینی شده موارد لغو پذیرش رفع نگردد، کالاي آن عرضه کننده با تصویب هیئت پذیرش از فهرست نرخهاي بورس حذف میشود.
ماده 27 - بورس، لغو پذیرش کالا را حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ تصویب، طی گزارشی با ذکر دلایل مربوط، به عرضه کننده و سازمان اطلاع میدهد. عرضه کننده کالا میتواند مراتب اعتراض خود را حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از ابلاغ تصمیم هیئت پذیرش، به دبیرخانه سازمان اعلام کند. رأي هیئت مدیره سازمان در خصوص بررسی مجدد موضوع یا تأیید نظر هیئت پذیرش، براي هیئت پذیرش، بورس و عرضه کننده لازمالاجراست.
ماده 28 - پذیرش مجدد کالایی که پذیرش آن در بورس لغو شدهاست، پس از گذشت یک سال از تاریخ لغو پذیرش با ارائه درخواست و احراز شرایط پذیرش امکانپذیر خواهدبود.
فصل سوم- پذیرش اوراق بهادار مبتنی برکالا
ماده 29 - پذیرش اوراق بهادار مبتنی بر کالا به درخواست بورس توسط هیئت پذیرش انجام خواهد شد.
بورس پس از دریافت پیشنهاد تولید کنندگان، مصرف کنندگان، واردکنندگان، کارگزاران یا سایر نهادهاي مالی مربوط نیز اقدام به ارائه درخواست پذیرش اوراق بهادار مبتنی بر کالا مینماید.
ماده 30 - جهت پذیرش اوراق بهادار مبتنی بر کالا از جمله قراردادهاي آتی موارد زیر توسط بورس تهیه و به هیئت پذیرش ارائه میگردد:
1. گزارش توجیهی پذیرش شامل:
1) تعریف و استانداردهاي دارایی پایه
2) مشخصات بازار نقدي دارایی پایه
3) آمار تولید، مصرف، واردات و صادرات دارایی پایه
4) تولیدکنندگان و مصرفکنندگان عمدة داخلی و خارجی
5) قوانین خاص حاکم بر تولید ،مصرف، قیمت گذاري، واردات یا صادرات دارایی پایه
6) روند تغییرات قیمت داخلی و بین المللی دارایی پایه طی 3 سال گذشته
7) پیشنهاد دامنه نوسان قیمت روزانه قرارداد آتی و سقف حجم هر سفارش
8) نمونه مشخصات قراردادهاي آتی موضوع مادة 4 دستورالعمل اجرایی معاملات قراردادهاي آتی در شرکت
بورس کالاي ایران
2. امیدنامه
3. سایر اسناد یا اطلاعات مهم به تشخیص بورس یا درخواست هیئت پذیرش.
تبصره- دارایی پایه از بین کالاهاي پذیرفتهشده در بورس یا کالاهاي داراي بازار نقدي قوي به تشخیص هیئت پذیرش، انتخاب میگردد.
ماده 31 - هیئت پذیرش حداکثر ظرف 45 روز پس از دریافت گزارش و مستندات مربوط از بورس، نظر کتبی خود را با ذکر دلایل مبنی بر تأیید یا رد پذیرش اوراق بهادار مبتنی بر کالا، اعلام میکند.
ماده 32 - درصورت تایید پذیرش، بورس موظف است حداکثر ظرف مدت 3 ماه از تاریخ اعلام هیئت پذیرش اقدام به درج اوراق بهادار مبتنی بر کالا در فهرست نرخهاي رسمی بورس و انتشار امیدنامه نماید. در صورت عدم انجام اقدامات مذکور طی مهلت مقرر، اخذ تاییدیه مجدد از هیئت پذیرش الزامی است.
فصل چهارم :سایر موارد
بخش اول: کارمزدها
ماده 33 - بورس کارمزدهاي زیر را دریافت میکند:
1- کارمزد پذیرش کالا، که به همراه درخواست پذیرش و تکمیل مدارك اولیه از متقاضی دریافت میشود.
2- کارمزد درج کالا،که براساس آمار سالانه عرضه کالا در بورس از عرضه کننده براي هر سال دریافت میشود.
تبصرة ( 1): متقاضی و عرضه کننده، موظف اند حسب مورد کارمزدهاي فوق را بر اساس مصوبه هیئت مدیره بورس و حداکثر تا میزان سقفهاي تعیین شده توسط هیئت مدیره سازمان، در مهلت مقرر پرداخت نمایند.
تبصرة ( 2): در صورت عدم پرداخت کارمزد توسط عرضهکننده در مهلت مقرر، بورس میتواند این مبلغ را از مطالبات و یا موجودي عرضهکننده نزد اتاق پایاپاي رأسا بًرداشت نماید.
بخشدوم: سایر مقررات
ماده 34 - کالاهایی که قبل از تصویب این دستورالعمل در بورس پذیرفته و عرضه شدهاند، با رعایت این مقررات همچنان در بورس پذیرفته شده تلقی میشوند.
ماده 35 - تمام عرضهکنندگان، مادام که کالاي ایشان در بورس پذیرفته شده است، موظف به رعایت مقررات بازار اوراق بهادار از جمله مفاد این دستورالعمل میباشند.
ماده 36 - در صورت نقض هر یک از مفاد این دستورالعمل توسط اشخاص ذیربط، بورس موظف است براساس مقررات انضباطی خود به تخلفات آنها رسیدگی یا حسب مورد نقض مقررات توسط آنها، موارد را به مرجع ذیصلاح گزارش نماید.
ماده 37 - در صورت لزوم، این دستورالعمل به ترتیب زیر اصلاح خواهد شد:
1-  به پیشنهاد هیئت مدیرة بورس یا هیئت پذیرش و تصویب هیئت مدیرة سازمان،
2- به پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب هیئت مدیرة سازمان.
ماده 38 - از تاریخ تصویب این دستورالعمل کلیه مقررات و ضوابط پذیرش قبلی در بورس کالاي ایران لغو میگردد.
مدارك لازم براي بررسی تقاضاي پذیرش کالا در بورس
تکمیل فرم درخواست پذیرش کالادر بورس کالا در سربرگ شرکت .
تکمیل پرسشنامه پذیرش کالا و مستندات ذکر شده در فرم مزبور ، همراه با ارسال فایل الکترونیکی مربوط .
تکمیل فرم شناسه کالا .
تکمیل امید نامه پذیرش و درج .
تکمیل تعهد نامه جهت پذیرش کالا در بورس کالا .
کپی برابر اصل گواهی استاندارد کالا
کپی برابر اصل اسناد ترخیص کالاي در حال پذیرش از گمرکات کشور در مورد کالاي وارداتی . (فروش نقدي)
سایر اطلاعات مهم به تشخیص متقاضی یا درخواست هیئت پذیرش
اصل رسید پرداخت حق پذیرش در بورس .