برنامه مجامع هفته جاری

برنامه مجامع هفته جاری
✅شنبه ۱۳ اردیبهشت ماه ۹۹ :
سمگا    تهران.    مجمع فوق العاده
سرود    تهران.   مجمع عادی
سغرب  تهران.   مجمع عادی

✅یکشنبه ۱۴ اردیبهشت ماه ۹۹ :
زشریف.   تهران.  مجمع عادی
سبجنو.    تهران.  مجمع عادی

✅دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ماه ۹۹ : 
چکاپا.     تهران.     مجمع عادی
ختوقا.    تهران.     مجمع فوق العاده
کفپارس. یزد          مجمع عادی
سیمرغ   تهران.      مجمع عادی
شراز.      شیراز.      مجمع عادی
ثتران.     تهران.      مجمع فوق العاده
سبهان.   تهران.     مجمع عادی

✅سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۹۹ : 
غدام.    تهران.   مجمع عادی
سدور.   تهران.   مجمع عادی
وشهر.  ‌ تهران.   مجمع عادی
سفار.    تهران.   مجمع عادی
تنوین.   تهران.   مجمع عادی

✅چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه ۹۹ :
حآسا.    اصفهان.   مجمع عادی
سشمال. تهران.     مجمع عادی
فبستم.   تهران.     مجمع عادی
خصدرا.  تهران.     مجمع فوق العاده
سخزر.    تهران.      مجمع عادی

✅پنج شنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۹۹ :
شتوکا    اصفهان.    مجمع عادی
1399/02/15
کلید واژه: برنامه - مجامع - هفته - جاری -