تصمیمات مجامع شرکت ها

تصمیمات مجامع شرکت ها
❇️تصمیمات مجامع شرکت ها :

#دکپسول در مجمع عادی۱۲۵۰ریال (از۱۲۲۹ریال) تقسیم نمود.

#سفانو در مجمع عادی ۳۰۰۰ریال (از۲۲۰۳ریال) تقسیم نمود.

#سصوفی در مجمع عادی ۲۸۰ریال (از۳۲۲ریال) تقسیم نمود.

#تشتاد  در مجمع فوق العاده ۱۳۴ درصد افزایش سرمایه (پولی)داد .

#خودکفا  در مجمع فوق العاده ۴۰ درصد افزایش سرمایه (از سود انباشته)داد .

#سمگا  در مجمع فوق العاده ۵۰ درصد افزایش سرمایه (پولی)داد .
#غبشهر در مجمع عادی ۳۰۰ریال (از۲۸۲ریال) تقسیم نمود.

#سکرما در مجمع عادی ۴۵۰ریال (از۷۹۵ریال) تقسیم نمود.

#سخاش در مجمع عادی ۴۳۰۰ریال (از۳۸۸۴ریال) تقسیم نمود.

#وغدیر در مجمع عادی ۴۹۰ریال (از۵۴۲ریال) تقسیم نمود.

#سقائن در مجمع عادی ۱۴۴۰ریال (از۱۶۱۱ریال) تقسیم نمود.

#سنیر در مجمع عادی ۱۸۷۰ریال (از۱۳۹۸ریال) تقسیم نمود.

#ساروم در مجمع عادی ۱۴۶۵ریال (از۱۳۱۰ریال) تقسیم نمود.

#غگلپا در مجمع فوق العاده ۴۱ درصد افزایش سرمایه (از تجدید ارزیابی داراییها)داد .

#چکارن در مجمع فوق العاده ۱۱۹۸ درصد افزایش سرمایه (از تجدید ارزیابی داراییها)داد .

#غشهد در مجمع فوق العاده۳۱۰ درصد افزایش سرمایه (از تجدید ارزیابی داراییها)داد .

#کگل در مجمع فوق العاده ۵۵ درصد افزایش سرمایه (پولی)داد .
1399/02/15
کلید واژه: تصمیمات - مجامع - شرکت - ها -