مراحل و تقویم افزایش سرمایه نمادها

مراحل و تقویم افزایش سرمایه نمادها
افزایش سرمایه :

۱. مرحله پیشنهاد:
▪️لیست افزایش سرمایه‌های مرحله پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده

✳️تجدید ارزیابی:

✳️سود انباشته: 
#قمرو 100% | #دلر 100% | #وبوعلی 88%  #فاسمین 200%

✳️آورده نقدی:
#غگز 612% | #حبندر 279% | #دتماد 43% | #ساروج 49% | #کساوه 235% | #کدما 1567%| #کساوه 235% | #فافزا 67% 

————————————
۲. مرحله حسابرس :
▪️لیست افزایش سرمایه‌های مرحله اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره

✳️تجدید ارزیابی:
#غديس 354%| #البرز 275% | #غشان 743%  | #بکام  1240% | #کورز  13575%| #سبزوا 794% | #غشهداب 426%  | #غگلستا 341% | #ومعلم 192% | #قاسم 410% | #کوثر 83% | #خمحرکه 890% | #آبین 515% |#بکاب 100% | #فبستم 445% |#وبملت 344% | #غصینو 332% |#وسالت 364%  |#غویتا 140%

✳️سود انباشته: 
#پرداخت  107%|  #کرمان 100%  | #غالبر 80%| #ختور 250% | #وايرا 100%  | #وصنعت 33% | #وخاور 100% | #نوین 120% |#نطرین 500% | #شسینا 300% |#فپنتا 305% | #ساراب 40% 

✳️آورده نقدی:
#غدشت 4429%| #غاذر 200% | #افق 200% | #کگاز 400% | #پلاست 768% | #اميد 57% | #پترول 48% | #وحافظ  1130% | #وسنا 42%  | #تکشا 82%  | #حکشتی 32% | #کگهر 103% | #غشوکو 996% | #تابا 77% | #کگیش 220% | #غالبر 80% | #ساذری 1400% | #دعبید 123% | #غپیچک 3233% | #وملل 65% | #شجم 44% |#ثاخت 50% | #شصدف 250% |#میدکو 69% | #بزاگرس 260% | #کاسپین56% | #شپارس 70% |
————————————-

۳. مرحله مجوز:
▪️لیست افزایش سرمایه‌های مرحله صدور مجوز افزایش سرمایه  

✳️تجدید ارزیابی:
   #ونوین 132% 

✳️سود انباشته: 
#درازک 20% | #وتوکا 18% | #وثنو 100% | #جوین 200% | #تپمپی 34% | #کفرا 59%

✳️آورده نقدی:
#وهنر  101%| #وتوکا 38% | #کفرا 56%

————————————-
۴. مرحله دعوت :
▪️لیست افزایش سرمایه‌های مرحله دعوت به مجمع عمومی فوق العاده  
      
✳️تجدید ارزیابی:
 #کفپارس 1519% | #ختوقا 464% | #خصدرا 1,648%  | #غگلپا 41% || #چکاپا 297% 

✳️سود انباشته: 
 #خودکفا 40% | #دابور 33% 

✳️آورده نقدی:
#وهنر  101%| #تشتاد 134% | #دابور 21% | #سمگا 50% | #ثنور 38%

————————————-
۵. مرحله تصمیمات :
▪️لیست افزایش سرمایه‌های مرحله تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه 

✳️تجدید ارزیابی:
 #خودرو  1872%| #خساپا 398% | #غپينو  432% | #غسالم 1395% |  #غشهد 310% | #چکارن 1198% 

✳️سود انباشته: 
#کسرا 31% | #اتکام 10%| #تیپیکو 50%  | #کیمیا 74% | #فزرین 30% 

✳️آورده نقدی:
 #پکویر 211% | #دسانکو  12%|#دسبحان 29% | #کگل 108%
 
————————————-

۶. مرحله ثبت:
▪️لیست افزایش سرمایه‌های مرحله ثبت افزایش سرمایه

✳️تجدید ارزیابی:
 #غفارس 374% |  #نتوس 842% |#غشصفا 269% | #وپارس 558% | #خگستر 1550% | #فولاد 61%  

✳️سود انباشته: 
#زکشت 50% | #کماسه 36% | #اتکام 10% | #کویر 50% | #فارس 57%

✳️آورده نقدی:
#رتکو 122%| #میدکو 22%  | #خزر 60% | #پارسیان 33% | #وسرمد 40% | #کاوه 36% | #ولشرق 100


❇️تقویم افزایش سرمایه‌ :

▪️شنبه 6 اردیبشت ماه
#سبهان : شروع پذیره نویسی حق تقدم
————————————-
▪️سه شنبه 9  اردیبشت ماه
#ولراز : شروع پذیره نویسی حق تقدم
————————————-
▪️ شنبه 13 اردیبشت ماه
#سمگا : برگزاری مجمع افزایش سرمایه
————————————-
▪️دوشنبه 15 اردیبهشت ماه
 #کفپارس : برگزاری مجمع افزایش سرمایه
#آسپ : پایان استفاده از حق تقدم(تمدید)
#ثتران : برگزاری مجمع افزایش سرمایه
#ختوقا: برگزاری مجمع افزایش سرمایه
#چکاپا: برگزاری مجمع افزایش سرمایه
————————————-
▪️چهارشنبه 17 اردیبهشت ماه
 #خصدرا : برگزاری مجمع افزایش سرمایه
————————————-
▪️ شنبه 20 اردیبهشت ماه
 #ثنور : برگزاری مجمع افزایش سرمایه
————————————-
▪️ دوشنبه 22 اردیبهشت ماه
 #کسرا : برگزاری مجمع افزایش سرمایه
 #بمیلا : برگزاری مجمع افزایش سرمایه
#ونوین : برگزاری مجمع افزایش سرمایه
————————————-
▪️سه شنبه 23 اردیبهشت ماه
 #ولراز : پایان پذیره نویسی حق تقدم
#وثنو : برگزاری مجمع افزایش سرمایه
————————————-
▪️جمعه 26 اردیبهشت ماه
 #ومعادن : پایان استفاده از حق تقدم
————————————-
▪️شنبه 27 اردیبهشت ماه
 #رنيک : پایان استفاده از حق تقدم
 #دانا : پایان استفاده از حق تقدم
#پاکشو : پایان استفاده از حق تقدم
#دابور : برگزاری مجمع افزایش سرمایه
————————————-
▪️یکشنبه 4 خراد ماه
 #سبهان : پایان پذیره نویسی حق تقدم
————————————-
▪️جمعه 16 خراد ماه
 #زقیام : پایان استفاده از حق تقدم
————————————-
▪️چهارشنبه 21 خراد ماه
 #ثغرب : پایان استفاده از حق تقدم
————————————-
▪️شنبه 24 خراد ماه
 #ديران : پایان استفاده از حق تقدم
#ونیرو : پایان استفاده از حق تقدم


1399/02/15
کلید واژه: افزایش - سرمایه - نماد -