گزارش حق تقدم ها، اطلاعات قیمت و زمان

گزارش حق تقدم ها، اطلاعات قیمت و زمان
"نمادهای Bold شده بورسی هستند و نوسان 10% دارند ، کلیه حق تقدم ها بدون حجم مبنا می باشند"

▪️ستون (محاسبه سود / زیان) نشان میدهد شما در صورت خرید حق تقدم و واریز 100 تومان مبلغ اسمی ، با توجه به قیمت فعلی نماد اصلی چه میزان سود خواهید کرد" 
توجه داشته باشید این محاسبه تئوریک قیمت است و به شرط اینکه حق تقدم شما به سهم تبدیل شود و قیمت نماد اصلی  در این سطح باشد چنین سودی خواهید برد.
1399/02/15
کلید واژه: گزارش - حق - تقدم - اطلاعات - قیمت -