عرضه اولیه سهام قیام اصفهان

عرضه اولیه سهام قیام اصفهان
🕙 زمان عرضه : دوشنبه 25 تیر

👔 هر سهامدار حداکثر 700 سهم

📈 فرآیند کشف قیمت از 2,300 تا 2,369 ریال

💰 حداکثر نقدینگی مورد نیاز: 1,684,815 ریال
1397/04/25
کلید واژه: عرضه اولیه -