شماره حسابهای کارگزاری مشاوران سهام

شماره حسابهای کارگزاری مشاوران سهام
شماره حسابهای شرکت کارگزاری مشاوران سهام  بدین شرح می باشند:

  • بانک اقتصاد نوین : 170232638741
IR910550017000203263874001

  • بانک ملی (سیبا) : 0101083001002
IR500170000000101083001002

  • بانک سامان : 849401064721
IR530560084904000106472001

  • بانک ملت : 33950207/62
IR590120000000003395020762

1394/04/10