اطلاعیه مجمع شوش (هنکل پاک وش)

 اطلاعیه مجمع   شوش (هنکل پاک وش)
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1397/10/10


دوشنبه  97/05/01 ساعت 9 صبح


آدرس قانونی شرکت به نشانی : شهرستان ساوه ، شهر صنعتی کاوه ، بلوار آزادی ، خیابان هفتم ، قطعه 693 کدپستی 3914354451  
1397/04/31
کلید واژه: شوش -