حریم خصوصی

کارگزاری مشاوران سهام همواره متعهد به حفظ حریم خصوصی مشتریان خود می باشد. حفظ اطلاعات خصوصی و فردی مشتریان گرامی جزء لاینفک سیاست حرفه ای این شرکت قلمداد می گردد.