نگاهی به اطلاعیه های کدال

❇️کسعدی:سود (زیان)هر سهم در دوره 12 ماهه منتهی به 96/12/29 (حسابرسی نشده): 85 ریا ل زیان
 تغییر نسبت به مدت مشابه سال قبل: 21% کاهش داشته است
این شرکت طبق آخرین گزارش ارائه شده برای سال مالی منتهی به 1396/12/29 به ازای هر سهم 0 ریال سود پیش بینی کرده است.

❇️غمینو : سود هر  سهم در دوره 12 ماهه منتهی به 96/12/29 (حسابرسی نشده) : 423 ر یال سود
تغییر نسبت به مدت مشابه سال قبل: 10% افت داشته است.
پوشش آخرین پیش بینی :83%

❇️قصفها: سود هر سهم در دوره 12 ماهه منتهی به 96/12/29 (حسابرسی نشده):  1,516 ریال سود
تغییر نسبت به مدت مشابه سال قبل: 71% رشد
پوشش آخرین پیش بینی :103%

❇️غپاذر:
در مجمع عمومی عادی سالیانه سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 225 ریال تصویب شد.

❇️لبوتان:سود هر سهم در دوره 12 ماهه منتهی به 96/12/29 (حسابرسی نشده): 120 ریال سود
 تغییر نسبت به مدت مشابه سال قبل ؛19% رشد
پوشش آخرین پیش بینی: 103%

❇️سخوز: سود هر سهم در دوره 12 ماهه منتهی به 96/12/29 (حسابرسی نشده): 421 ریال سود
تغییرات نسبت به مدت مشابه سال قبل: 54% رشد داشته است.
پوشش آخرین پیش بینی: 65%

❇️ولیز: سود هر سهم در دوره 12 ماهه منتهی به 96/12/29 (حسابرسی نشده) :  48 ریال سود محقق کرده است
 شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم 93 ریال زیان محقق کرده بود.
پوشش آخرین پیش بینی :  137%


❇️توریل:سود هر سهم در دوره 12 ماهه منتهی به 96/12/29 (حسابرسی شده): 237  ریال
تغییرات نسبت به گزارش 12 ماهه حسابرسی نشده: 12% افزایش
پوشش آخرین پیش بینی: 116%


❇️سبهان: سود هر سهم در دوره 12 ماهه منتهی به 96/12/29 (حسابرسی نشده): 2,377 ریال سود محقق کرده است
تغییرات نسبت به مدت مشابه سال قبل: 3% افت داشته است.
پوشش آخرین پیش بینی :108%

❇️غشان: سود هر سهم  در دوره 12 ماهه منتهی به 96/12/29 (حسابرسی نشده) : 445 ریال
 تغییرات نسبت به مدت مشابه سال قبل: تغییری نداشته است.
پوشش آخرین پیش بینی: 99%

❇️غگلپا: سود هر سهم در دوره 12 ماهه منتهی به 96/12/29 (حسابرسی نشده):  1,536 ریال
تغییر نسبت به مدت مشابه سال قبل: 7% رشد
پوشش آخرین پیش بینی: 95%

❇️غشصفا : سود هر سهم در دوره 12 ماهه منتهی به 96/12/29 (حسابرسی نشده): 538 ریال
تغییر نسبت به مدت مشابه سال قبل: 27% افت
پوشش آخرین پیش بینی: 101%

❇️فسرب: سود هر سهم در دوره 12 ماهه منتهی به 96/12/29 (حسابرسی نشده) : 304 ریال
شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم 14 ریال زیان محقق کرده بود.
پوشش آخرین پیش بینی: 113%

❇️سفانو: سود هر سهم در دوره 12 ماهه منتهی به 96/12/29 (حسابرسی شده): 593 ریال
تغییر نسبت به گزارش 12 ماهه حسابرسی نشده: 13% کاهش
پوشش آخرین پیش بینی:151%


❇️سمگا: سود هر سهم در دوره 12 ماهه منتهی به 96/09/30(حسابرسی شده): 435 ریال
تغییر نسبت به گزارش 12 ماهه حسابرسی نشده: 24% افزایش
پوشش آخرین پیش بینی: 138%

❇️دیران: سود هر سهم در دوره 12 ماهه منتهی به 96/12/29 (حسابرسی نشده): 170 ریال
شرکت در این دوره افزایش سرمایه 25% را به ثبت رسانده و با لحاظ سرمایه جدید نسبت به مدت مشابه سال قبل در سود هر سهم 67% افت داشته ولی سود خالص افت 58% داشته است
پوشش آخرین پیش بینی: 84%

❇️ولملت:سود هر سهم در دوره 12 ماهه منتهی به 96/12/29 (حسابرسی شده):  202 ریال
تغییر نسبت به گزارش 12 ماهه حسابرسی نشده : 5% افزایش
پوشش آخرین پیش بینی: 105%
1397/02/18