نگاهی به اطلاعیه های کدال

🔎نگاهی به کدال

❇️ولملت
در مجمع عمومی عادی شرکت سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 100 ریال تصویب شد.

❇️وپست
سود هر سهم در دوره 12 ماهه منتهی به 96/12/29 (حسابرسی نشده) : 14 ریال سود محقق کرده است
تغییر نسبت به مدت مشابه سال قبل: 22% افت داشته است.
پوشش  آخرین پیش بینی سال: 54%

❇️ارفع
سود هر سهم در دوره 12 ماهه منتهی به 96/12/29 (حسابرسی شده): 893 ریال سود محقق کرده است
تغییر نسبت به گزارش 12 ماهه حسابرسی نشد:ه 3% کاهش داشته است.
پوشش آخرین پیش بینی : 107%

❇️سقاین
در مجمع عمومی عادی شرکت سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 2,700 ریال تصویب شد.

❇️حتوکا
در مجمع عمومی عادی شرکت سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 36 ریال تصویب شد.


❇️حاریا
در  دوره 3 ماهه منتهی به 97/01/10 (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 9 ریال زیان محقق کرده است
  نسبت به مدت مشابه سال قبل 80% افزایش داشته است
این شرکت براساس عملکرد 3 ماهه برای سال مالی منتهی به 1397/10/10 مبلغ 2,327 میلیون ریال زیان خالص محقق کرده است.

❇️کپارس
سود هر سهم در دوره 12 ماهه منتهی به 96/12/29 (حسابرسی نشده) : 305 ریال سود
تغییر نسبت به مدت مشابه سال قبل: 62% افت داشته است.
پوشش آخرین پیش بینی سال : 46%

❇️تاپیکو
سود پیش بینی شده هرسهم قبلی: 246 ریال
سود پیش بینی شده هر سهم فعلی: 200 ریال
درصد تغییر: 19% تعدیل منفی
شناسایی 4 ریال زیان در 9 ماهه

❇️وساخت
سود پیش بینی شده هرسهم قبلی: 66 ریال
سود پیش بینی شده هر سهم فعلی: 142 ریال
درصد تغییر: 115% تعدیل مثبت
شناسایی 153ریال زیان در 6 ماهه
1397/02/23