نگاهی به اطلاعیه های کدال

❇️زنگان
در مجمع عمومی عادی شرکت سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 15 ریال تصویب شد.

❇️رانفور
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت خدمات انفورماتيک
درصد افزایش سرمایه: 200%
محل تامین: سود انباشته

❇️توریل
در مجمع عمومی عادی شرکت سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 190 ریال تصویب شد.

❇️کرمان
سود پیش بینی شده هرسهم قبلی: 1,300ریال
سود پیش بینی شده هر سهم فعلی: 1,369 ریال
درصد تغییر: 5% تعدیل مثبت
شناسایی 57 ریال زیان در 9 ماهه

❇️پرداخت
در مجمع عمومی عادی شرکت سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 1,960 ریال تصویب شد.

❇️غفارس
در مجمع عمومی عادی شرکت سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 600 ریال تصویب شد.

❇️سقاین
صدور مجوز افزایش سرمایه
درصد افزایش سرمایه: 464%
محل تامین: 376% مطالبات و آورده نقدی, 88% سود انباشته

❇️ولغدر
سود پیش بینی شده هرسهم قبلی: 130 ریال
سود پیش بینی شده هر سهم فعلی: 189 ریال
درصد تغییر: 45% تعدیل مثبت
پوشش 3 ماهه 46% مبلغ 87 ریال

❇️حسیر
سود هر سهم در دوره 12 ماهه منتهی به 96/12/29 (حسابرسی نشده) : 201 ریال سود
تغییر  نسبت به مدت مشابه سال قبل: 26% رشد داشته است.
پوشش آخرین پیش بینی: 100%

❇️سفانو
در مجمع عمومی عادی  شرکت سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 500 ریال تصویب شد.

❇️رکیش
سود هر سهم در دوره 12 ماهه منتهی به 96/12/29 (حسابرسی نشده): 534 ریال سود محقق کرده است.
شرکت در این دوره افزایش سرمایه 53% را به ثبت رسانده و با لحاظ سرمایه جدید نسبت به مدت مشابه سال قبل در سود هر سهم 17% کاهش داشته ولی سود خالص 26% رشد داشته است
پوشش آخرین پیش بینی :108%

❇️خفنر
سود (زیان) هر سهم در دوره 12 ماهه منتهی به 96/12/29 (حسابرسی نشده): 479 ریال زیان محقق کرده است
تغییر نسبت به مدت مشابه سال قبل : 116% افزایش داشته است.
پوشش آخرین پیش بینی : 301%  
1397/02/24