نگاهی به کدال

❇️وسبحان
سود(زیان) هر سهم در دوره 3 ماهه منتهی به 97/01/31 (حسابرسی نشده) : 2 ریال زیان محقق کرده است
تغییر نسبت به مدت مشابه سال قبل: 71% کاهش داشته است

❇️سمگا
در مجمع عمومی عادی شرکت سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 150 ریال تصویب شد.

❇️شکبیر
سود (زیان) هر سهم در دوره 12 ماهه منتهی به 96/12/29 (حسابرسی نشده): 1,493ریال سود  محقق کرده است
تغییر نسبت به مدت مشابه سال قبل: 15% رشد داشته است

❇️مبین
در مجمع عمومی عادی شرکت سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 1,050 ریال تصویب شد.


❇️زاگرس
در مجمع عمومی عادی شرکت سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 7,400 ریال تصویب شد.


❇️داسوه
در دوره 12 ماهه منتهی به 96/12/29 (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 3,237 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییری نداشته است.


❇️دیران
در مجمع عمومی عادی شرکت سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 150 ریال تصویب شد.


❇️بکام
سود (زیان) هر سهم در دوره 12 ماهه منتهی به 96/12/29 (حسابرسی نشده):  216 ریال زیان محقق کرده است
 شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم 95 ریال سود محقق کرده بود.
پوشش  آخرین پیش بینی: 100%


❇️ساروم
در مجمع عمومی عادی شرکت سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 420 ریال تصویب شد.

❇️خوساز
سود (زیان) هر سهم در دوره 12 ماهه منتهی به 96/12/29 (حسابرسی نشده): 17 ریال زیان
تغییر نسبت به مدت مشابه سال قبل: 94% کاهش داشته است.
پوشش آخرین پیش بینی : 94%


❇️سصوفی
سود (زیان) هر سهم در دوره 12 ماهه منتهی به 96/12/29 (حسابرسی نشده): 199 ریال سود
تغییر نسبت به مدت مشابه سال قبل: 6,533% رشد داشته است.
پوشش آخرین پیش بینی : 100% 
1397/02/26
کلید واژه: نگاهی به کدال -