نگاهی به کدال

❇️خساپا12 ماهه منتهی به 96/12/29 (حسابرسی نشده) مبلغ (256) ریال زیان به ازای هر سهم محقق نمود.
این درحالیست که سال مالی 95 به ازای هرسهم مبلغ 193 ریال سود محقق شده است
برای سال مالی 96 مبلغ 113 ریال سود به ازای هرسهم پیش بینی شده بود. 

❇️حفاری
12 ماهه منتهی به 96/12/29 (حسابرسی نشده) مبلغ 282 ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.
52 درصد کاهش سود نسبت به سال مالی 95
درصد پوشش سود:111 درصد

❇️سیلام
به ازای هر سهم 105 ریال زیان شناسایی کرده است که نسبت به در مدت مشابه سال قبل 239% افزایش داشته است.
 پیش بینی اولیه برای سال مالی منتهی به 1397/10/30 به ازای هر سهم 9 ریال سود اعلام کرده است.

❇️حبندر
به ازای هر سهم 434 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 2% افت داشته است
براساس عملکرد 12 ماهه برای سال مالی منتهی به 1396/12/29 مبلغ 27,514 میلیون ریال سود خالص محقق کرده است.

❇️سهگمت
دوره ۳ماهه منتهی به ۹۷/۱/۳۱ به ازای هر سهم 21 ریال زیان شناسایی کرده است این در حالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم 20 ریال سود محقق کرده بود.

به ازای هر سهم 246 ریال سود اعلام کرده است.

❇️خلنت
 به ازای هر سهم 324 ریال زیان محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 5% افزایش داشته است.
براساس عملکرد 12 ماهه آخرین پیش بینی سال مالی منتهی به 1396/12/29 را 116% پوشش داده است.

❇️غگرجی
 به ازای هر سهم 427 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 69% رشد داشته است.
براساس عملکرد 12 ماهه آخرین پیش بینی سال مالی منتهی به 1396/12/29 را 145% پوشش داده است.

❇️گکوثر
 سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 1,120 ریال تصویب شد.

❇️غگز
به ازای هر سهم 562 ریال زیان شناسایی کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 4% کاهش داشته است.
براساس عملکرد 12 ماهه برای سال مالی منتهی به 1396/12/29 مبلغ 27,648 میلیون ریال زیان خالص شناسایی کرده است.

❇️رانفور
سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 2,000 ریال تصویب شد.

❇️واعتبار
به ازای هر سهم 177 ریال سود شناسایی کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 84% رشد داشته است.
براساس عملکرد 9 ماهه برای سال مالی منتهی به 1397/04/31 مبلغ 141,819 میلیون ریال سود خالص شناسایی کرد.

❇️کباده
به ازای هر سهم 1,649 ریال سود شناسایی کرده است که نسبت به گزارش قبل 46% رشد داشته است.
براساس عملکرد 12 ماهه برای سال مالی منتهی به 1396/12/29 مبلغ 120,458 میلیون ریال سود خالص شناسایی کرد.

❇️پتایر
سود هرسهم قبلی: 333 ریال
سود هر سهم فعلی: 38 ریال
درصد تغییر:  89% تعدیل منفی
پوشش 12 ماهه 100% مبلغ 38 ریال

❇️وسبحان
 سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 300 ریال تصویب شد.

❇️دلقما
سود هرسهم قبلی: 331 ریال
سود هر سهم فعلی: 253 ریال
درصد تغییر:  25% تعدیل منفی
پوشش 12 ماهه 100% مبلغ 253 ریال

❇️غشان
 سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 375 ریال تصویب شد.

❇️پخش
به ازای هر سهم 213 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 37% منفی داشته است.
 براساس عملکرد 12 ماهه آخرین پیش بینی سال مالی منتهی به 1396/12/29 را 76% پوشش داده است.

❇️قچار
 به ازای هر سهم 935 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 175% رشد داشته است.
براساس عملکرد 12 ماهه آخرین پیش بینی سال مالی منتهی به 1396/12/29 را 115% پوشش داده است.

❇️کپرور
به ازای هر سهم 683 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 15% رشد داشته است.
پیش بینی سال مالی منتهی به 1396/12/29 را 102% پوشش داد.

❇️بورس
به ازای هر سهم 192 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 23% افت داشته است.
پیش بینی سال مالی منتهی به 1396/12/29 را 89% پوشش داد.

❇️فجام
 به ازای هر سهم 578 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 39% افت داشته است.
پیش بینی سال مالی منتهی به 1396/12/29 را 84% پوشش داد.

❇️قاسم
به ازای هر سهم 29 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 22% افت داشته است.
پیش بینی سال مالی منتهی به 1396/12/29 را 223% پوشش داد.

❇️پکرمان
 به ازای هر سهم 400 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 36% افت داشته است.
پیش بینی سال مالی منتهی به 1396/12/29 را 83% پوشش داد.

❇️بسویچ
به ازای هر سهم 1,080 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 1% افت داشته است.
پیش بینی سال مالی منتهی به  1396/12/29 را 98% پوشش داد.

❇️قنیشا
 به ازای هر سهم 320 ریال سود محقق کرده است که نسبت به گزارش 6 ماهه حسابرسی نشده 4% افزایش داشت.
پیش بینی فعلی سال مالی منتهی به 1397/06/31 را 171% پوشش داد.

❇️حریل
به ازای هر سهم 76 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 55% رشد داشته است.
 پیش بینی سال مالی منتهی به 1396/12/29 را 100% پوشش داد.

❇️کبافق
 به ازای هر سهم 2,868 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 105% رشد داشت.
 پیش بینی سال مالی منتهی به 1396/12/29 را 112% پوشش داد.

❇️میهن
به ازای هر سهم 518 ریال زیان محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 22% افزایش داشته است.
 پیش بینی سال مالی منتهی به 1396/12/29 را 92% پوشش داد.

❇️دکیمی
به ازای هر سهم 1,480 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 6% افت داشته است.
 پیش بینی سال مالی منتهی به 1396/12/29 را 93% پوشش داد.

❇️حرهشا
 به ازای هر سهم 346 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل  9% رشد داشته است
سال مالی منتهی به 1396/12/29 مبلغ 5,195 میلیون ریال سود خالص محقق کرده است.

❇️غمهرا
 به ازای هر سهم 1,967 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 50% رشد داشته است.
پیش بینی سال مالی منتهی به 1396/12/29 را 108% پوشش داد.

❇️قنقش
به ازای هر سهم 215 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 44% رشد داشته است.
 پیش بینی سال مالی منتهی به 1396/12/29 را 111% پوشش داد.

❇️بفجر
 به ازای هر سهم 1,015 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 3% رشد داشته است.
 پیش بینی سال مالی منتهی به 1396/12/29 را 101% پوشش داد.

❇️شفن
 به ازای هر سهم 6,014 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 128% رشد داشته است.
پیش بینی سال مالی منتهی به 1396/12/29 را 134% پوشش داد.

❇️خپویش
به ازای هر سهم 3,200 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 54% رشد داشته است.
پیش بینی سال مالی منتهی به 1396/12/29 را 91% پوشش داد.

❇️قشیر
به ازای هر سهم 145 ریال سود محقق کرده است. شرکت در این دوره افزایش سرمایه 228% را به ثبت رسانده است.
 پیش بینی سال مالی منتهی به 1396/12/29 را 104% پوشش داد.

❇️ثتران
به ازای هر سهم 0 ریال سود شناسایی کرده است که نسبت به گزارش 6 ماهه حسابرسی نشده 100% کاهش داشته است.
پیش بینی اولیه برای سال مالی منتهی به 1397/06/31 به ازای هر سهم 65 ریال زیان اعلام کرد.

❇️دسبحان
سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 820 ریال تصویب شد.

❇️آ_س_پ
به ازای هر سهم 1 ریال سود محقق کرده است که نسبت به گزارش 6 ماهه حسابرسی نشده 96% کاهش داشته است.
پیش بینی فعلی سال مالی منتهی به 1397/06/31 را 1% پوشش داد.

❇️کوثر
به ازای هر سهم 242 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 357% رشد داشته است.
پیش بینی سال مالی منتهی به 1396/12/29 را 104% پوشش داد.

❇️حسینا
 به ازای هر سهم 1,287 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 46% رشد داشته است.
پیش بینی سال مالی منتهی به 1396/12/29 را 117% پوشش داد.

❇️کگاز
 به ازای هر سهم 2,084 ریال سود محقق کرده است این در حالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم 290 ریال زیان محقق کرده بود.
پیش بینی سال مالی منتهی به 1396/12/29 را 87% پوشش داد.

❇️غسالم
به ازای هر سهم 221 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 28% افت داشته است.
پیش بینی سال مالی منتهی به 1396/12/29 را 81% پوشش داد.

❇️دماوند
به ازای هر سهم 1,004 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 14% افت داشته است.
پیش بینی سال مالی منتهی به 1396/12/29 را 99% پوشش داده است.

❇️کیمیا
افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 115,200 میلیون ریال به‌مبلغ 230,400 میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ 115,200 میلیون ریال ، ) در تاریخ 1397/02/29  به ثبت رسیده است

❇️لکما
به ازای هر سهم 1 ریال سود شناسایی کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 92% افت داشته است
براساس عملکرد 12 ماهه برای  سال مالی منتهی به 1396/12/29 مبلغ 996 میلیون ریال سود خالص شناسایی کرده است.

❇️فرابورس
به ازای هر سهم 445 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 24% رشد داشته است.
پیش بینی سال مالی منتهی به 1396/12/29 را 100% پوشش داد.

❇️افرا
به ازای هر سهم 147 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 5% افت داشته است.
 پیش بینی سال مالی منتهی به 1396/12/29 را 97% پوشش داد.

❇️پدرخش
به ازای هر سهم 83 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 118% رشد داشته است.
پیش بینی سال مالی منتهی به 1396/12/29 را 87% پوشش داد.

❇️شتران
به ازای هر سهم 861 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 142% رشد داشته است.
پیش بینی سال مالی منتهی به 1396/12/29 را 116% پوشش داد.

❇️خشرق
 به ازای هر سهم 12 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 9% رشد داشته است.
پیش بینی سال مالی منتهی به 1396/12/29 را 109% پوشش داد.

❇️قزوین
به ازای هر سهم 752 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 93% رشد داشته است.
پیش بینی سال مالی منتهی به 1396/12/29 را 108% پوشش داد.

❇️پتایر
 به ازای هر سهم 38 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 97% افت داشته است.
پیش بینی سال مالی منتهی به 1396/12/29 را 11% پوشش داد.

❇️غدیس
به ازای هر سهم 157 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 40% افت داشته است.
 پیش بینی سال مالی منتهی به 1396/12/29 را 81% پوشش داد.

❇️ما
به ازای هر سهم 252 ریال سود محقق کرده است. شرکت در این دوره افزایش سرمایه 50% را به ثبت رسانده است‌
پیش بینی سال مالی منتهی به 1396/12/29 را 105% پوشش داد.

❇️درازک
 به ازای هر سهم 1,651 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 12% رشد داشته است.
پیش بینی سال مالی منتهی به 1396/12/29 را 101% پوشش داد.

❇️شبریز
 پالایش نفت تبریز در دوره 12 ماهه منتهی به 96/12/29 (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 1,054 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 24% رشد داشته است.
این شرکت براساس عملکرد 12 ماهه آخرین پیش بینی سال مالی منتهی به 1396/12/29 را 102% پوشش داده است.
1397/02/31
کلید واژه: نگاهی به کدال -