نگاهی به کدال❇️کگل
معدني و صنعتي گل گهر در دوره 12 ماهه منتهی به 96/12/29 (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 690 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 105% رشد داشته است.
این شرکت براساس عملکرد 12 ماهه آخرین پیش بینی سال مالی منتهی به 1396/12/29 را 107% پوشش داده است.

❇️فولاژ
فولاد آلياژي ايران در دوره 12 ماهه منتهی به 96/12/29 (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 184 ریال سود محقق کرده است. شرکت در این دوره افزایش سرمایه 20% را به ثبت رسانده و با لحاظ سرمایه جدید نسبت به مدت مشابه سال قبل در سود هر سهم 16% رشد داشته ولی سود خالص رشد 39% داشته است
این شرکت براساس عملکرد 12 ماهه آخرین پیش بینی سال مالی منتهی به 1396/12/29 را 100% پوشش داده است.

❇️خکمک
کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا در دوره 12 ماهه منتهی به 96/12/29 (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 1 ریال سود محقق کرده است این در حالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم 22 ریال زیان محقق کرده بود.
این شرکت براساس عملکرد 12 ماهه آخرین پیش بینی سال مالی منتهی به 1396/12/29 را 50% پوشش داده است.


1397/03/01
کلید واژه: نگاهی به کدال -