نگاهی به کدال

❇️دی
سود(زیان) هر سهم در دوره 9 ماهه منتهی به 96/09/30(حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 4,014 ریال زیان
تغییر نسبت به مدت مشابه سال قبل: 75% افزایش زیان

❇️تایرا
سود(زیان) هر سهم در دوره 12 ماهه منتهی به 96/12/29 (حسابرسی نشده): 443 ریال سود
تغییر نسبت به مدت مشابه سال قبل: 2% رشد
پوشش آخرین پیش بینی: 112%

❇️شرانل
سود (زیان)هر سهم در دوره 12 ماهه منتهی به 96/12/29 (حسابرسی شده) :1,061 ریال سود
تغییر نسبت به گزارش 12 ماهه حسابرسی نشده 1% کاهش
پوشش آخرین پیش بینی :110%

❇️فخوز
سود (زیان)هر سهم در دوره 12 ماهه منتهی به 96/12/29 (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 1,125 ریال سود
تغییر نسبت به مدت مشابه سال قبل :152% رشد
پوشش آخرین پیش بینی:98%

❇️بپاس
سود (زیان)هر سهم در دوره 12 ماهه منتهی به 96/12/29 (حسابرسی شده) :330 ریال سود
تغییر نسبت به گزارش قبل: 3% کاهش
پوشش آخرین پیش بینی:101%

❇️دسبحا
سود(زیان) هر سهم در دوره 12 ماهه منتهی به 96/12/29 (حسابرسی نشده): 785 ریال سود
شرکت در این دوره افزایش سرمایه 21% را به ثبت رسانده و با لحاظ سرمایه جدید نسبت به مدت مشابه سال قبل در سود هر سهم 28% کاهش داشته ولی سود خالص کاهش 13% داشته
پوشش آخرین پیش بینی : 98%

❇️کچاد
سود(زیان) هر سهم در دوره 12 ماهه منتهی به 96/12/29 (حسابرسی شده):  376 ریال سود
تغییر نسبت به گزارش 12 ماهه حسابرسی نشده :5% افزایش
پوشش آخرین پیش بینی: 109%

❇️سخواف
سود(زیان) هر سهم در دوره 12 ماهه منتهی به 96/12/29 (حسابرسی شده): 44 ریال زیان
تغییرنسبت به گزارش 12 ماهه حسابرسی نشده : 7% افزایش زیان داشته است

❇️ولیز (اصلاحی)
سود (زیان)هر سهم در دوره 12 ماهه منتهی به 96/12/29 (حسابرسی نشده):  45 ریال سود
 تغییر نسبت به گزارش قبل: 6% کاهش
پوشش آخرین پیش بینی :129%

❇️ختوقا
سود (زیان) در دوره 12 ماهه منتهی به 96/12/29 (حسابرسی نشده) :851 ریال سود
تغییر نسبت به مدت مشابه سال قبل 407% رشد
پوشش آخرین پیش بینی : 583%

❇️لخزر
سود (زیان) هر سهم در دوره 12 ماهه منتهی به 96/12/29 (حسابرسی نشده): 890 ریال سود
تغییر نسبت به مدت مشابه سال قبل: 13% افت
پوشش آخرین پیش بینی:86%

❇️فنورد
سود(زیان) هر سهم در دوره 12 ماهه منتهی به 96/12/29 (حسابرسی نشده): 1,696 ریال سود
تغییر  نسبت به مدت مشابه سال قبل: 383%
پوشش آخرین پیش بینی: 147%

❇️شلعاب
سود(زیان) هر سهم در دوره 12 ماهه منتهی به 96/12/29 (حسابرسی شده): 50 ریال سود
تغییر نسبت به مدت مشابه سال قبل:4% افزایش
پوشش آخرین پیش بینی: 102%
1397/03/19
کلید واژه: نگاهی به کدال -