پیش بینی درآمد هر سهم دالبر سال مالی منتهی به 1395/12/30 دوره 9 ماهه (حسابرسی نشده) دوره منتهی به 1395/09/30 به اطلاع می رساند بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت البرز دارو طی نامه شماره مورخ 1395/10/20 پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به 1395/12/30 با سرمایه 680,000 میلیون ریال مبلغ 1,607 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.

بدون تغییر نسبت به گزارش قبل
پوشش 9 ماهه 81% مبلغ 1,298 ﷼
1395/10/20