کدال: اصلاحیه گزارش اولین پیش بینی درآمد هر سهم خاذین سال مالی منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی نشده)

اصلاحیه گزارش اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی نشده)
 بر اساس گزارش شرکت سايپا آذين پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به 1396/12/29 با سرمایه 1,022,846 میلیون ریال مبلغ 89 ریال به طور خالص می باشد. *تعديل مثبت ٤٥٦٪‏ خاذين نسبت به اولين گزارش پيش بيني ٩٦ و بيش از ١٦٠٠٪‏ نسبت به آخرين گزارش سال 95 را شاهد هستیم *
1396/01/23