کدال: اولین پیش بینی درآمد هر سهم کطبس سال مالی منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی نشده) اصلاحیه

 به اطلاع می رساند بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت ذغالسنگ نگين طبس طی نامه شماره مورخ 1396/01/28 پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به 1396/12/29 با سرمایه 150,000 میلیون ریال مبلغ 241 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.

بدون تغییر نسبت به گزارش قبل برای سال مالی 1396

(شرکت در گزارش فوق آخرین پیش بینی سال مالی منتهی به 95/12/30 را با 37% تعدیل منفی نسبت به گزارش قبل به ازای هر سهم 238 ریال سود اعلام کرده است.)
1396/01/28