کدال: تعدیل مثبت 16 درصدی کگل

پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۹ ماهه
سود هر سهم گزارش قبل: 263 ریال
سود هر سهم گزارش جدید: 306 ریال
درصد تغییر:  16% تعدیل مثبت
پوشش 9 ماهه 63% مبلغ 194 ریال


1395/10/22