کدال: ثبت افزایش سرمایه بالبر

موضوع: آگهی ثبت افزایش سرمایه

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/04/28  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 114,000 میلیون ریال به‌مبلغ 228,000 میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 114000 میلیون ریال ، ) در تاریخ 1395/10/20 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
1395/10/22