کدال: ثبت افزایش سرمایه داروسازی امین

موضوع: آگهی ثبت افزایش سرمایه

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/09/22  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 580,000 میلیون ریال به‌مبلغ 829,400 میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ 249400 میلیون ریال ، ) در تاریخ 1395/10/18 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
1395/10/18