کدال: عملکرد 9 ماهه فخوز

تعدیل  مثبت  126 درصدی فخوزدر گزارش 9ماهه منتهی به 1395/12/30
سود پیش بینی قبلی:207 ریالی
سود پیش بینی جدید: 468 ریال
سود محقق شده:306 ریال
پوشش65 درصد
1395/10/19