کدال: پیش بینی درآمد هر سهم و آذر سال مالی منتهی به 1396/06/31 دوره 6 ماهه (حسابرسی نشده) دوره منتهی به 1395/12/30

 پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/06/31 دوره 6 ماهه (حسابرسی نشده)   دوره منتهی به 1395/12/30     
 به اطلاع می رساند بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت سرمايه گذاري توسعه آذربايجان طی نامه شماره مورخ 1396/01/27 پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به 1396/06/31 با سرمایه 100,000 میلیون ریال مبلغ (85) ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.
زیان هر سهم گزارش قبل: 84 ریال
زیان هر سهم گزارش جدید: 85 ریال
درصد تغییر:  1% تعدیل منفی(افزایش زیان)
پوشش 6 ماهه 65% مبلغ 55 ریال زیان
1396/01/27