کدال: گزارش عملکرد گروه مپنا در دوره 6 ماهه منتهی به 95/06/31 (حسابرسی نشده)

گروه مپنا در دوره 6 ماهه منتهی به 95/06/31 (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 182 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 13% افت داشته است
این شرکت براساس عملکرد 6 ماهه آخرین پیش بینی پیش بینی سال مالی منتهی به 95/12/30 را 35% پوشش داده است
1396/01/27