کدال : حاسا : توضيحات تکميلي در خصوص موضوع افزايش سرمايه مطرح شده در مجمع عمومي عادي مورخ ۹۷/۰۲/۰۸

1397/02/15