کدال : پیشنهاد افزایش سرمایه سیستم

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده شرکت همکاران سیستم در خصوص افزایش سرمایه از مبلغ 750 میلیارد ریال به مبلغ 1,400 میلیارد ریال (معادل 87%) از محل سود انباشته به منظور تامين مالي مخارج سرمايه‌اي بابت ايجاد فضاي کسب و کار مناسب روی کدال قرار گرفت.
1396/01/29