🔎نگاهی به گزارشات کدال❇️سخزر
سود هر سهم در دوره 12 ماهه منتهی به 96/12/29 (حسابرسی نشده): 321 ریال
 تغییر نسبت به مدت مشابه سال قبل :9% رشد
پوشش آخرین پیش بینی سال: 91%

❇️دشیمی
تقسیم ۴۷۰ ریال سود به ازای هر سهم در مجمع سالیانه

❇️دتماد
سود هر سهم در دوره 12 ماهه منتهی به 96/12/29 (حسابرسی نشده):  842 ریال سود
تغییر نسبت به مدت مشابه سال قبل: 25% افت
پوشس آخرین پیش بینی: 108%

❇️شفارا
سود(زیان) هر سهم در دوره 12 ماهه منتهی به 96/12/29 (حسابرسی نشده):  2,469 ریال زیان
 تغییر نسبت به مدت مشابه سال قبل: 29% افزایش
پوشش آخرین پیش بینی :120%

❇️ممسنی
سود هر سهم در دوره 12 ماهه منتهی به 96/12/29 (حسابرسی شده):  5 ریال زیان
تغییر نسبت به مدت مشابه سال قبل: 29% کاهش

❇️دسبحان
سود هر سهم در دوره 12 ماهه منتهی به 96/12/29 (حسابرسی نشده): 838 ریال سود
 شرکت در این دوره افزایش سرمایه 35% را به ثبت رسانده و با لحاظ سرمایه جدید نسبت به مدت مشابه سال قبل در سود هر سهم 8% کاهش داشته ولی سود خالص 25% رشد داشته است.
پوشش آخرین پیش بینی: 97%

❇️ختراک
سود هر سهم در دوره 12 ماهه منتهی به 96/12/29 (حسابرسی نشده): 129 ریال سود
 تغییر نسبت به مدت مشابه سال قبل: 79% رشد
پوشش آخرین پیش بینی: 159%

❇️رتکو
سود هر ۱در دوره 12 ماهه منتهی به 96/12/29 (حسابرسی نشده): 650 ریال سود
تغییر نسبت به مدت مشابه سال قبل: 2% رشد
پوشش آخرین پیش بینی: 68%

❇️سنیر
تقسیم ۸۵۰ ریال سود در مجمع سالیانه

❇️بسویچ
صدور مجوز افزایش سرمایه
درصد افزایش سرمایه: 140%
محل تامین: مطالبات و آورده نقدی

❇️اخابر
سود هر سهم در دوره 12 ماهه منتهی به 96/12/29 (حسابرسی نشده):  479 ریال
  شرکت در این دوره افزایش سرمایه 7% را به ثبت رسانده و با لحاظ سرمایه جدید نسبت به مدت مشابه سال قبل در سود هر سهم 1% کاهش داشته ولی سود خالص 6% رشد داشته است.
پوشش آخرین پیش بینی :101%

❇️کفرا: افشای اطلاعات با اهمیت
سود پیش بینی شده هرسهم قبلی: 607 ریال
سود پیش بینی شده هر سهم فعلی: 762 ریال
درصد تغییر:  25% تعدیل مثبت
پوشش 9 ماهه 64% مبلغ 485 ریال
1397/02/22